Podmienky spracovania osobných údajov

Pravidlá ochrany údajov (GDPR)

Hubka-Petrášek a vnuci spol. s r.o.
IČO: 28924169
Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
Česká republika

Účelom týchto Podmienok spracovania osobných údajov pre zákazníkov spoločnosti Hubka-Petrášek a vnuci spol. s r.o. IČO: 28924169, so sídlom Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 (ďalej len „Podmienky“ a „Hubka-Petrášek a vnuci“) je poskytnúť informácie o,

• aké osobné údaje (ako prevádzkovateľ) spracúva o fyzických osobách pri poskytovaní služieb na základe návštev predajní, obchodných zástupcov a pri návšteve webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI,

• na aké účely a ako dlho spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI tieto osobné údaje spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi,

• komu a z akého dôvodu môžu byť odovzdané,

• ako aj informovať o tom, aké práva majú fyzické osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Tieto podmienky sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov potenciálnych zákazníkov spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, prípadne ich zástupcov alebo kontaktných osôb, zákazníkov služieb KOMPAKT a návštevníkov webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcom ich postaveniu vo vzťahu k spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI.

Tieto Podmienky sú účinné od 25. mája 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“).
Kategórie osobných údajov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré je spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI schopná identifikovať. Spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI môže v súvislosti so svojimi činnosťami spracúvať tieto kategórie osobných údajov.


1. Základné osobné identifikačné a adresné údaje

Tieto údaje sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy. Patria sem:

• akademický titul,

• meno a priezvisko,

• názov spoločnosti,

• rodné číslo, ktoré môže byť totožné s daňovým číslom samostatne zárobkovo činnej osoby,

• IČO, DIČ

• adresa trvalého bydliska,

• adresa sídla alebo miesta podnikania,

• fakturačná adresa,

• bankové údaje,

• podpis.


2. Kontaktné údaje

• kontaktné telefónne číslo,

• kontaktný e-mail.


3. Údaje z komunikácie medzi spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a zákazníkom

Tieto údaje vznikajú z komunikácie súvisiacej s činnosťou spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI medzi spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a potenciálnym zákazníkom alebo zmluvným partnerom. Ide o písomnú a elektronickú komunikáciu.


4. Údaje spracúvané na základe vášho súhlasu

Spracúvanie týchto údajov nie je nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností alebo na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, ale spracúvanie týchto údajov umožní spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI zlepšovať svoje služby, zamerať sa na to, čo zákazníkov skutočne zaujíma, a prípadne ich informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Tieto údaje sa spracúvajú len v prípade udelenia súhlasu a môžu sa spracúvať dovtedy, kým je tento súhlas platný. Konkrétne:

• kontaktné údaje v prípade, že nie sú zákazníkmi spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI (spracúvajú sa na základe súhlasu s marketingovým oslovením),

• záznamy o správaní na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI získané z cookies v prípade, že sú cookies vo webovom prehliadači povolené (spracúvajú sa na zlepšenie fungovania webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a v prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely sa tieto údaje spracúvajú spolu s ostatnými osobnými údajmi na tento účel).
Účely, právne dôvody a obdobia spracovania osobných údajov

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracúvania. Na niektoré účely sa údaje môžu spracúvať priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI alebo na základe zákona (bez súhlasu), na iné len na základe súhlasu.


1. Spracúvanie na účely plnenia zmluvy, plnenia právnych povinností a oprávnených záujmov spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a ochranu oprávnených záujmov spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracúvanie osobných údajov na tieto účely nepotrebujeme súhlas. Spracúvanie na účely plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností nemožno odmietnuť.

Ide najmä o tieto základné čiastkové účely:

• poskytovanie všetkých činností vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI všetkým potenciálnym zákazníkom a klientom,

• poskytovanie služieb definovaných v zmluvách so zákazníkmi (plnenie zmluvy),

• dodržiavanie zákonných daňových povinností (dodržiavanie zákonných povinností),

• vymáhanie pohľadávok (oprávnený záujem),

• obchodné oznámenia (oprávnený záujem vo forme priameho marketingu).

Osobné údaje na tieto činnosti sa spracúvajú v rozsahu potrebnom na plnenie týchto činností a na dobu nevyhnutnú na ich dosiahnutie alebo na dobu priamo stanovenú zákonom. Potom sa osobné údaje vymažú.

V prípade rokovaní medzi spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a potenciálnym zákazníkom pred uzatvorením zmluvy spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI uchováva poskytnuté osobné údaje po dobu 12 mesiacov od skončenia príslušných rokovaní.

Faktúry vystavené spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI sa archivujú po dobu 10 rokov odo dňa ich vystavenia v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Z dôvodu potreby preukázania právneho dôvodu vystavenia faktúr sa zmluvy archivujú aj po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy.


2. Spracovanie súborov cookie z webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI

Ak má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené súbory cookie, spracúvame o ňom záznamy o správaní zo súborov cookie umiestnených na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI na účely zabezpečenia lepšej prevádzky webových stránok spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a na účely internetovej reklamy spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI.
Kategórie príjemcov osobných údajov

HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI pri plnení svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich zo zmlúv využíva dodávateľov a partnerov, ktorí spracúvajú osobné údaje poskytnuté od HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, majú postavenie sprostredkovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o vymáhanie pohľadávok, advokátov, audítorov, správu IT systémov, dopravné spoločnosti. Každý takýto subjekt starostlivo vyberáme a s každým z nich uzatvárame zmluvu o spracúvaní údajov, v ktorej má spracovateľ prísne povinnosti chrániť a zabezpečiť osobné údaje.

Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom v Českej republike aj v niektorom z členských štátov Európskej únie.

Spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI pri plnení svojich zákonných povinností odovzdáva osobné údaje správnym orgánom a úradom stanoveným platnými právnymi predpismi.
Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI spracúva osobné údaje manuálne a automaticky. Spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI vedie záznamy o všetkých činnostiach, manuálnych aj automatizovaných, pri ktorých sa spracúvajú osobné údaje.
Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Podľa Nariadenia od 25. mája 2018 platí, že ak je dotknutá osoba pre HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI svoju totožnosť, má tieto práva. Všetky práva je možné uplatniť v sídle spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI alebo na nižšie uvedenej e-mailovej adrese spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI.


1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 nariadenia bude mať dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI:

• potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje,

informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, plánovanom trvaní spracúvania, existencii práva požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo o obmedzenie alebo namietanie proti spracúvaniu, práve podať sťažnosť dozornému orgánu, akýchkoľvek dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak neboli získané od dotknutej osoby, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, vhodných zárukách v prípade prenosu údajov mimo EÚ,

• ak nebudú nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb, kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI oprávnená účtovať primeraný poplatok za kópiu osobných údajov.


2. Právo na opravu nepresných údajov

Podľa článku 16 nariadenia má dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o nej spracúva spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.


3. Právo na vymazanie

Podľa článku 17 Nariadenia má dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI nepreukáže oprávnené dôvody na spracúvanie takýchto osobných údajov. Spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI vytvorila mechanizmy na zabezpečenie vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že k vymazaniu jej osobných údajov nedošlo, môže nás písomne kontaktovať.


4. Právo na obmedzenie spracovania

Podľa článku 18 nariadenia má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania až do vyriešenia sťažnosti, ak namieta presnosť osobných údajov, dôvody spracúvania alebo ak písomne namieta proti spracúvaniu.


5. Právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovania

Podľa článku 19 Nariadenia bude mať dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme o tom informovať jednotlivých príjemcov, okrem prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Na žiadosť dotknutej osoby môžeme poskytnúť informácie o týchto príjemcoch.


6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa článku 20 Nariadenia má dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré jej poskytla spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Ak nám dotknutá osoba poskytuje osobné údaje v súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, má právo získať od nás takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, údaje sa môžu preniesť aj prevádzkovateľovi, ktorého dotknutá osoba určila, za predpokladu, že osoba konajúca v mene prevádzkovateľa je riadne určená a môže byť splnomocnená.


7. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa článku 21 Nariadenia má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI.

Ak HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI spracúvanie na základe námietky bez zbytočného odkladu ukončí.


8. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely účinný od 25. mája 2018 je možné odvolať kedykoľvek po tomto dátume. Odvolanie musí byť vykonané výslovným, zrozumiteľným a konkrétnym prejavom vôle, a to buď osobne v sídle spoločnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI alebo písomne.

Spracovaniu údajov zo súborov cookie môžete zabrániť úpravou nastavení vášho webového prehliadača.


9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje. Spoločnosť HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského úsudku, ktoré má právne účinky na dotknuté osoby.


10. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov ČR (www.uoou.cz).
Kontaktné údaje:

Hubka-Petrášek a vnuci, s.r.o.
Nám. 14.října 1307/2
Praha 5
150 00

Email: objednavky@vnuci.cz

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia a účinnosť 25. mája 2018.sídlo
Sídlo

nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
Česká republika


výdaj a sklad
Výdaj a sklad

Bavoryně 227
267 51 Bavoryně
Česká republika


telefón
Telefóny

+420 775 377 178
+420 605 551 165


Objednavky
E-mail

objednavky@vnuci.czVnuci © 2024 Hubka-Petrášek a vnuci s.r.o.
Rozumieme potravinám

Úvod  •  Vnuci  •  Čo robíme  •  Správy  •  Kontakty