Všeobecné podmienky

Podmínky, jimiž se řídí všechny naše obchodní vztahy s kupujícími

1. Rozsah platnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú všetky obchodné vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou Hubka-Petrášek a vnuci s.r.o., so sídlom nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČO: 28924169 (ďalej len „predávajúci“) a ďalšími osobami (ďalej len „kupujúci“).

Všetky obchodné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky a Obchodným zákonníkom Českej republiky. Obchodné podmienky sú základnými podmienkami predaja tovaru dodávateľa a pokiaľ sa odchyľujú od dispozitívnych právnych noriem platného právneho poriadku Českej republiky, majú pred týmito normami prednosť.

Akékoľvek odlišné obchodné podmienky Odberateľa sú platné len v prípade výslovného písomného súhlasu.


2. Uzavretie zmluvy

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe písomnej/mailovej/telefonickej/on-line alebo ústnej objednávky kupujúceho.

Objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto údaje:

• obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho,

• jeho IČO (DIČ, ak je registrovaný pre DPH),

• druh výrobku (tovaru), ktorý jednoznačne identifikuje predmet objednávky, uvedený v cenníku predávajúceho,

požadované množstvo výrobkov,

• miesto a dátum dodania,

• spôsob dopravy a formu úhrady kúpnej ceny tovaru,

• v prípade písomnej objednávky čitateľný podpis oprávneného zástupcu kupujúceho.

Na základe objednávky kupujúceho, spĺňajúcej vyššie uvedené náležitosti, predávajúci vystaví kupujúcemu potvrdenie objednávky, v ktorom potvrdí druh, predpokladanú kúpnu cenu, množstvo výrobkov, ktoré sa zaväzuje dodať kupujúcemu, miesto a dátum dodania, spôsob dopravy a formu úhrady kúpnej ceny.

V prípade písomného potvrdenia má kupujúci právo do 24 hodín od prijatia potvrdenia objednávky predložiť predávajúcemu písomný návrh na zmenu objednávky alebo jej zrušenie. Ak tak kupujúci v uvedenej lehote neurobí, kúpna zmluva sa medzi zmluvnými stranami uzatvára vo forme uvedenej v potvrdení objednávky. V prípade návrhu Kupujúceho na zmenu objednávky Predávajúci opätovne vystaví Kupujúcemu potvrdenie objednávky, v ktorom potvrdí druh, predpokladanú kúpnu cenu, množstvo výrobkov, ktoré sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu, miesto a dátum dodania, spôsob dopravy a formu úhrady kúpnej ceny. Kúpna zmluva medzi oboma stranami, ako je uvedené v následnom potvrdení objednávky, je potom uzavretá v okamihu, keď kupujúci dostane potvrdenie objednávky. Za potvrdenie objednávky možno považovať aj samotné vybavenie objednávky predávajúcim.

Pred uzavretím prvej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci ich obchodného vzťahu je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu doklad o oprávnení podnikať (platný výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo koncesnú listinu).

Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet plnenia alebo službu a zaplatiť zaň riadne a včas v dohodnutých termínoch.


3. Ceny

Kúpna cena je stanovená podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednania tovaru, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Ak sa po uzatvorení zmluvného vzťahu podstatne zmenia náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, zmluvné strany sa písomne dohodnú na úprave ceny. Cena tovaru nezahŕňa dopravu.


4. Termín plnenia

Dátumom dodania je dátum odoslania alebo odovzdania tovaru na prepravu alebo prevzatia tovaru zákazníkom v predajni dodávateľa. Dodávky na splátky sú možné po dohode so zákazníkom.

Ak zákazník neprevezme výrobok v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ môže zákazníkovi účtovať skladné a náhradu nákladov až do výšky 100 % dohodnutej ceny v závislosti od oprávnenosti ďalšieho predaja tovaru.


5. Expedícia a prechod k riziku

Ak nie je zmluvne dohodnutý iný spôsob balenia, tovar sa prepravuje na palete, v krabici alebo voľne uložený. Riziko náhodného zničenia prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru dopravcovi alebo kupujúcemu.


6. Chybné a oneskorené plnenie

Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za vady tovaru podľa § 422 zákona č. 513/1991 Zb.

Objednávateľ je povinný skontrolovať tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare. V prípade osobného odberu tovaru je Dodávateľ povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí. Ak zistí vadu tovaru, je povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi vadu v mieste odberu. Dodávateľ zistenú a kupujúcim uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni dodaním chýbajúceho tovaru alebo dodaním náhradného tovaru za vadný tovar. Ak nie je možné vadu odstrániť okamžite alebo dodať náhradný tovar, Dodávateľ tak urobí čo najskôr. O tejto lehote predávajúci informuje kupujúceho.

Ak tovar dodáva Kupujúcemu dopravca, Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu vady v množstve a druhu predaného tovaru do 3 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru dopravcom. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu vady u Dodávateľa v uvedenej lehote písomne s popisom vady. V prípade vady druhu tovaru je kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradného tovaru len v prípade, ak vadný tovar vráti dodávateľovi v pôvodnom obale. Dodávateľ zistenú a uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni dodaním chýbajúceho tovaru alebo dodaním náhradného tovaru za vadný tovar. Ak nie je možné vadu odstrániť okamžite, Dodávateľ tak urobí čo najskôr. O tejto lehote Dodávateľ informuje Odberateľa.


7. Zásady skladovania tovaru a reklamácií

Zákazník je povinný skladovať dodaný tovar podľa špecifikácií uvedených pri jednotlivých výrobkoch.

Zákazník bol informovaný o všetkých bezpečnostných opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať pri skladovaní, manipulácii a spracovaní tovaru, ako aj pri manipulácii s odpadom.

Dodaný tovar bol dodávateľom odovzdaný zákazníkovi v pôvodnom neporušenom obale. Obal nebol porušený ani inak otvorený. Obaly boli neporušené a nevykazovali žiadne známky fyzikálneho alebo chemického namáhania alebo poškodenia.

V prípade reklamácie je zákazník povinný vrátiť reklamovaný tovar v pôvodnom obale s kompletne vyplneným reklamačným protokolom dodávateľa.

V prípade reklamácie je zákazník povinný vrátiť dodávateľovi minimálne 95 % reklamovaného tovaru. Jedinou výnimkou sú chemické látky, kvapaliny a iné materiály, ktoré sa spracúvajú (riedia) používaním, pokiaľ nebolo možné reklamovanú vadu zistiť pred spracovaním tovaru.

Kupujúci je povinný preukázať, že ním reklamovaná vada bola skutočne spôsobená reklamovaným tovarom, že nemohol vadu zistiť skôr, že nemohol inak zabrániť vzniku škody, že vada a prípadná následná škoda nebola spôsobená zlým skladovaním alebo manipuláciou, alebo používaním, a je povinný poskytnúť dodávateľovi dostatočne veľkú vzorku reklamovaného tovaru v stave pred použitím, po použití a prípadne vzorku chybnej tlače alebo inú vzorku, z ktorej je možné vidieť a zdokumentovať, ako sa vada prejavuje.

V prípade reklamácie je zákazník povinný preukázať, že neporušil žiadnu z vyššie uvedených povinností.


8. Platobné podmienky a výhrada vlastníctva

Ak nie je dohodnutá platba v hotovosti v pokladni dodávateľa, zákazník je povinný uhradiť faktúru v plnej výške v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

Dodávateľ vystaví faktúru po dodaní tovaru zákazníkovi. V prípade pochybností sa má za to, že faktúra bola zákazníkovi doručená 3. deň po dodaní tovaru. Vystavená faktúra slúži zároveň ako dodací list a preukazuje dodanie tovaru zákazníkovi, v prípade zásielky potvrdzuje jej odoslanie.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sa zákazník zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania a od 7. dňa omeškania vo výške 0,5 % denne za každý deň omeškania až do zaplatenia celej fakturovanej sumy. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy vrátane všetkých zmluvných pokút. Po zaplatení celej sumy prechádza vlastnícke právo na kupujúceho. Ak faktúra nebude uhradená do dátumu splatnosti, tovar môže byť stiahnutý. Kupujúci sa zaväzuje umožniť zamestnancom dodávateľa odvoz tovaru.

Povinnosť kupujúceho zaplatiť zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo náhradu škody, ako aj iné náklady spojené s odobratím tovaru a odstúpením od zmluvy tým nie je dotknutá.


9. Odstúpenie od zmluvy

V prípade odstúpenia od uzavretej zmluvy alebo záväznej objednávky zo strany zákazníka je dodávateľ oprávnený účtovať poplatok za odstúpenie od zmluvy vo výške 10 % z dohodnutej ceny. Ak už bol tovar odoslaný, dodávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa článku 4 týchto podmienok.

Odstúpenie od zmluvy je možné urobiť len písomne a je účinné na tretí deň odo dňa doručenia písomného odstúpenia druhej strane.


10. Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 216/1994 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských rozhodnutí v znení neskorších predpisov dohodli, že všetky ich spory, ktoré vzniknú z týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom podľa Rozhodcovského poriadku vydaného Úniou rozhodcov a mediátorov Českej republiky, a.s, IČO: 27166147 (ďalej len „Únia“) a zverejnených na internetovej stránke www.urmr.cz, pričom rozhodca bude zapísaný v Zozname rozhodcov vedenom Úniou ku dňu doručenia žaloby, a zmluvné strany týmto výslovne splnomocňujú Úniu, aby v súlade s Pravidlami rozhodcovského konania určila rozhodcu pre rozhodcovské konanie na základe tejto rozhodcovskej doložky. Strany týmto poverujú takto určeného rozhodcu, aby rozhodoval všetky spory v súlade so zásadami spravodlivosti. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že pred podpisom rozhodcovskej zmluvy mali možnosť oboznámiť sa s rokovacím poriadkom rozhodcovského konania, ako aj s nariadením o trovách rozhodcovského konania a že tieto dokumenty považujú za neoddeliteľnú súčasť tejto rozhodcovskej zmluvy.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto podmienky, najmä v prípade zmeny príslušných právnych predpisov alebo v prípade zmeny spôsobu podnikania. Zmenu, doplnenie a ich účinnosť predávajúci vhodným spôsobom oznámi. Kupujúci má právo v prípade nesúhlasu s obsahom zmenených alebo doplnených obchodných podmienok oznámiť tento nesúhlas predávajúcemu do 7 dní odo dňa, keď sa o zmene alebo doplnení dozvedel. Ak tak kupujúci neurobí, má sa za to, že so zmenami alebo doplnkami súhlasí.

Právne vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

Dodávateľ nezodpovedá zákazníkovi za škodu spôsobenú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napr. zásahom štátu, prevádzkovými, dopravnými a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, štrajkom alebo výlukou. Tieto okolnosti sú dôvodom na odloženie plnenia zmluvných povinností zo strany dodávateľa o dobu trvania a v rozsahu účinnosti týchto okolností. To isté platí aj v prípade, ak tieto okolnosti nastali v prípade subdodávateľov dodávateľa.

Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť dodávateľovi všetky zmeny týkajúce sa jeho oprávnenia na podnikanie, daňových povinností (najmä zmeny jeho IČ DPH a správcu dane), jeho platného účtu a bankového účtu a vzniku platobnej neschopnosti. V prípade platobnej neschopnosti Odberateľa sa všetky pohľadávky Dodávateľa voči Odberateľovi stávajú splatnými dňom, kedy sa Dodávateľ o takejto platobnej neschopnosti dozvie. Dodávateľ je v tomto prípade oprávnený požadovať okamžité vrátenie tovaru, ktorý ešte nebol zaplatený.

Písomná forma právneho úkonu je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, telexom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zaznamenať obsah právneho úkonu a identifikovať osobu, ktorá právny úkon urobila. Ak zákazník odmietne doručiť písomnosť od dodávateľa alebo jej doručenie zmarí, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia alebo zmarenia.

Zákazník týmto udeľuje Dodávateľovi súhlas, aby ako správca spracúval všetky osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré Dodávateľovi poskytne, vrátane rodného čísla fyzickej osoby a telefónneho čísla, v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. Nejde o osobné údaje, ak je na zistenie totožnosti dotknutej osoby potrebné neprimerané množstvo času, úsilia alebo materiálnych prostriedkov. Poskytnuté údaje budú spracúvané na účely ponuky služieb, na marketingové účely a akvizičnú činnosť. Tento súhlas so spracovaním údajov sa vzťahuje aj na všetkých ostatných nadobúdateľov alebo spracovateľov údajov. Odberateľ týmto udeľuje dodávateľovi súhlas so zasielaním propagačných materiálov a ponúk dodávateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.5.2010 a nahrádzajú skôr vydané Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hubka-Petrášek a vnuci s.r.o. v českom jazyku na stiahnutie vo formáte PDF.


sídlo
Sídlo

nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
Česká republika


výdaj a sklad
Výdaj a sklad

Bavoryně 227
267 51 Bavoryně
Česká republika


telefón
Telefóny

+420 775 377 178
+420 605 551 165


Objednavky
E-mail

objednavky@vnuci.czVnuci © 2024 Hubka-Petrášek a vnuci s.r.o.
Rozumieme potravinám

Úvod  •  Vnuci  •  Čo robíme  •  Správy  •  Kontakty