Podmínky zpracování osobních údajů

Pravidla pro ochranu osobních dat (GDPR)

Hubka-Petrášek a vnuci spol. s r.o.
IČO: 28924169
Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

Cílem těchto Podmínek zpracování osobních údajů pro zákazníky Hubka-Petrášek a vnuci spol. s r.o. IČO: 28924169, se sídlem Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 („Podmínky“ a „Hubka-Petrášek a vnuci“) je poskytnout informace o tom,

• jaké osobní údaje (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb na základě návštěv prodejen, obchodních zástupců, a při návštěvách internetových stránek provozovaných HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI,

• k jakým účelům a jak dlouho HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává,

• komu a z jakého důvodu je může předat,

• a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Podmínky se týkají zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zákazníků služeb KOMPAKT a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI.

Tyto Podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).
Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI schopná identifikovat. V souvislosti s činností může ze strany HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.


1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

• akademický titul,

• jméno a příjmení,

• název obchodní firmy,

• rodné číslo, které může být v případě osoby samostatně výdělečně činné shodné s jejím DIČ,

• IČO, DIČ

• adresa trvalého pobytu

• adresa sídla nebo místa podnikání

• fakturační adresa

• bankovní spojení

• podpis


2. Kontaktní údaje

• kontaktní telefonní číslo,

• kontaktní e-mail.


3. Údaje z komunikace mezi HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s činností HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI mezi HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a potenciálním zákazníkem nebo smluvním partnerem. Jedná se písemnou a elektronickou komunikaci.


4. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, ale jejich zpracování umožní HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

• kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníky HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením),

• záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel).
Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.


1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a ochranu oprávněných zájmů HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

• poskytování všech činností vyplývajících z obchodní činnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI vůči všem potenciálním zákazníkům a zákazníkům,

• poskytování služeb definovaných ve smlouvách uzavíraných se zákazníky (plnění smlouvy),

• plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností),

• vymáhání pohledávek (oprávněný zájem),

• obchodní sdělení (oprávněný zájem v podobě přímého marketingu).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány.

V případě jednání mezi HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a potenciálním zákazníkem před uzavřením smlouvy, HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI uchovává poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy.


2. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a pro účely internetové reklamy společnosti HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI.
Kategorie příjemců osobních údajů

HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI při plnění svých závazků a povinností ze smluv, využívá dodavatele a partnery zpracovávající osobní údaje předané od HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, advokátů, auditora, správu IT systémů, přepravních společností. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie.

HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.
Způsob zpracování osobních údajů

HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně. HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI vede evidenci veškerých činností, a to jak manuálních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI svoji totožnost, následující práva. Všechna práva lze uplatnit v sídle HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI nebo na níže uvedené emailové adrese HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI.


1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI:

• potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

• v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.


2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI zpracovávat. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.


3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI má nastaveny mechanismy pro zajištění výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně.


4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně.


5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.


6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou, nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem osobních údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.


7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI.

V případě, že HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.


8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně v sídle HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI anebo písemně.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.


9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. HUBKA-PETRÁŠEK A VNUCI uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.


10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Kontaktní údaje:

Hubka-Petrášek a vnuci, s.r.o.
Nám. 14.října 1307/2
Praha 5
150 00

Email: objednavky@vnuci.cz

Tyto Podmínky jsou platné dnem zveřejnění a nabývají účinnosti 25. 5. 2018.Sídlo
Sídlo

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5


Sklad
Výdej a sklad

Bavoryně 227,
267 51 Bavoryně


Telefon
Telefony

+420 775 377 178
+420 605 551 165


Objednávky
E-mail

objednavky@vnuci.czVnuci - logo © 2024 Hubka-Petrášek a vnuci s.r.o.
Rozumíme potravinám

Úvod  •  Vnuci  •  Co děláme  •  Zprávy  •  Kontakty